Contractor Profile


In order to ensure transparency and public access to information regarding the contractual activity of the Council of O Pino, it becomes available to all stakeholders present profile of contracting, in accordance with the provisions of Law 30/2007 of Public Sector contracts.


SERVIZO AXUDA NO FOGAR

A MESA DE CONTRATACIÓN REUNIRASE O DIA 27 DE ABRIL AS 13:30 PARA APERTURA DOS SOBRES B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA, REFERENTE O CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

CONTRATO AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE AXUDA NO FOGAR

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Axuda noPREGOS PREGOS Fogar
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 12,50 euros /hora (sen IVE) ata o limite de 80.000 euros ( sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; Dna Mercedes Vazquez Rodeiro  concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal
11.- PREGOS
Ver arquivo adxunto


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SKMBT_C28015022010380.pdf)SKMBT_C28015022010380.pdf 4103 Kb

CAMBIO DE ALUMEADO POR LUMINARIAS LED NAS PARROQUIAS DE : PASTOR, LARDEIROS , MEDIN E GONZAR

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Cambio de alumeado por luminarias LED nas parroquias de : Pastor, Lardeiros , Medín e Gonzar
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade , por tramitación urxente
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 102.447,80 EUROS ( Valor estimado : 84.667,60  euros, IVE: 17.780,20 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 4 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 17/12/2014
Licitador - ELECTRICIDADE CRUCEIRO SL
oferta - 102.245 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/12/2014
Adxudicatario -  ELETRICIDADE CRUCEIRO , SL
Oferta 102.245€ ( IVE incluido)

OBRA REPARACIÓN ESTRADA LOCAL PAZOS ( ARCA)-CRUCE VILABUIL . DTC 93

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Reparación estrada local Pazos ( Arca )- Cruce Vilabuil
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 59.757,35 EUROS ( Valor estimado : 49.386,24  euros, IVE: 10.371,11  euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 18/11/2014
Licitador - COSMALCA SL
oferta - 58.700 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 58.700€ ( IVE incluido)

OBRA REPARACIÓN E ADECUACIÓN VIAL NA RÚA CASILLA . DTC 93

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Reparación e adecuación vial na rúa Casilla
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:82.234,77 EUROS ( Valor estimado : 67.962,62 euros, IVE: 14.272,15 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 18/11/2014
Licitador - EXCAVACIONES OVIDIO
oferta - 80.590,07 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  EXCAVACIONES OVIDIO , SL
Oferta 80.590,07 € ( IVE incluido)

OBRA REPARACIÓN CUNETA REVESTIDA EN PAZO ( CASTROFEITO) E OUTRO . DTC 93

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Reparación cuneta revestida en Pazo ( Castrofeito ) e outro
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:48.139,49 EUROS ( Valor estimado :39.784,70 euros, IVE: 8.354,79 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 18/11/2014
Licitador - COSMALCA SL 
oferta - 47.900 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 47.900 € ( IVE incluido)

CONTRATO OBRA MELLORA CAPA DE RODAXE CAMIÑO CASTROFEITO A BUDIÑO E OUTRO

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Mellora capa de rodaxe camiño Castrofeito a Budiño e outro
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 85.571,97 ( Valor estimado : 70.720,64 euros, IVE: 14.851,33 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/11/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 83.500 € ( IVE INCLUIDO )
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/11/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 83.500€ ( IVE incluido)

CONTRATO DE ASESORAMENTO E DEFENSA XURÍDICA

CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTOE DEFENSA XURÍDICA

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de asesoramento e defensa xurídica
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 65.340 €
Valor estimado 54.000 €
IVE - 11.340 €
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  JOSE MANUEL ROIBÁS VÁZQUEZ
OFERTA PRESENTADA: 54.000 € ( sen IVE)
11 ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 10/09/2014
EMPRESA:  JOSE MANUEL ROIBAS VÁZQUEZ
IMPORTE TOTAL : 65.340 euros

CONTRATO SERVIZO DE XESTIÓN DO PUNTO LIMPO

CONTRATO DE SERVIZO DE XESTIÓN DO PUNTO LIMPO

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de xestión do punto limpo
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 9.631,95€/ ano e o custo unitario por volumen e tipo de residuos tratados durante a sús vixencia , fixase aos efectos de establece a garantia e determinar o valor estimado do contrato en 25.000 €/ ano
IVE - 9.261 €
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles  dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  SERVICIOS OBRAS Y LIMPIEZAS S.A
OFERTA PRESENTADA: 49.900,05  €

CONTRATO DE SERVIZO DE ASESORAMENTO TÉCNICO

CONTRATO DE SERVIZO DE  ASESORAMENTO TÉCNICO

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de asesoramento técnico
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 21.279,30 €
Valor estimado 17.586,20 €
IVE - 3.693,10€
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 5 días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 16/07/2014
LICITADOR .-  ESTUDIO TÉCNICO GALEGO S.A
OFERTA PRESENTADA: 19.999,50
12. ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 31/07/2014
EMPRESA: estudio técnico galego
IMPORTE TOTAL : 19999,50 euros
Estás en Efforts Contractor Profile

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information