Contractor Profile


In order to ensure transparency and public access to information regarding the contractual activity of the Council of O Pino, it becomes available to all stakeholders present profile of contracting, in accordance with the provisions of Law 30/2007 of Public Sector contracts.


OBRA: “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO”

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria que tivo lugar o día 14/08/2015  acordou por unanimdiade, en relación coa obra “Reforma de vestiarios e aseos de público no campo de fútbol de Reboredo, previa reunión da mesa de contratación, o seguinte:

A)          Participantes excluídos:

EMPRESAS EXCLUÍDAS

MOTIVOS EXCLUSIÓN

GALITEC

NON PRESENTOU NIN DECLARACIÓNS APROPIADAS DE ENTIDADES FINANCEIRAS NIN XUSTIFICANTES DE EXISTENCIA DUN SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR RISCOS PROFESIONAIS (ART. 75.1. a) TRLCSP

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA

A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SOBRE D NON RESPONDE O PREGO DE CLÁUSULAS

COPCISA SA

NON PRESENTOU NIN DECLARACIÓNS APROPIADAS DE ENTIDADES FINANCEIRAS NIN XUSTIFICANTES DE EXISTENCIA DUN SEGURO DE INDEMNIZACIÓN POR RISCOS PROFESIONAIS (ART. 75.1. a) TRLCSP

EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR (EXCOMEL)

TANTO O SOBRE A COMO O SOBRE D NON RESPONDEN O PREGO DE CLAUSULAS

B) Participantes admitidos segundo orde decrecente de méritos:

             -ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-  OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (OVIGA)

-  UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SAU

-  CONSTRUCCIONES OREGA SL

-  NEMESIO ORDÓÑEZ SA

-  ANTONIO FRAMIÑAN CONSTRUCCIONES SL

-  CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL

-  CYS HISPANIA

-  SERGONSA SERVICIOS SL

-  CONSTRUCCIONES TARRIO SL

-  JSTOP OBRAS Y SERVICIOS

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda invitar a:

            -ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE

-  OBRAS Y VIALES DE GALICIA SA (OVIGA)

-  UNIKA PROYECTOS Y OBRAS SAU

Para presentar os sobres B e C no prazo de quince días a contar dende ó recibo da invitación, de conformidade có establecido no prego de claúsulas administrativas.

COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN OBRA "REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO"

Presidente

D. Manuel Taboada Vigo (Alcalde-Presidente do Concello)

Vogais:

D. Oscar Pidre Mosquera (redactor do proxecto da obra)

D. Manuel Canabal Ferro (Concelleiro de Vías, Obras e Medio Ambiente)

Dª Mª del Carmen Antelo Lodeiro (Secretaria-Interventora do Concello)

Secretario:

D. Pablo Martín  Fernández Castro (Arquitecto Municipal)

REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO

ANUNCIO LICITACIÓN DA OBRA: REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO.

 

A Xunta de Goberno Local,en sesión extraordinaria que tivo lugar no día da data,  acordou a contratación da obra “Reforma de vestiarios e aseos de público no Campo de Fútbol de Reboredo” mediante procedemento negociado con publicidade.

I. Obxeto do contrato: A execución da obra “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO”

II. Tipo de licitación: 263.527,58.- € (IVE engadido)

III. Dependencia onde estará de manifesto o expediente administrativo: Secretaría  do Concello de O Pino, Rúa do Concello, s/n. 15821. De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

IV. Prego de Cláusulas administrativas que rexen o contrato: O Prego de Cláusulas Administrativas particulares para a adxudicación do presente contrato de obra, procedimiento negociado con publicidade foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 01/07/2015, e publicado no perfil do contratante: www.concellodeopino.com

V. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato, excluido o IVE.

VI. Lugar e prazo de presentación de proposicións: No rexistro Xeral do Concello de O Pino en horario de atención ó público, ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, no prazo de dez días contados dende o día seguinte á publicación do presente anuncio no BOP.

 

O Pino, a  17 de xullo de 2015.

O Alcalde,


PÓDESE DESCARGAR O PROXECTO NO SEGUINTE ENLACE:

https://www.dropbox.com/sh/yriohptbia1wodo/AADiwgCOsOkopHwz68WKisSPa?dl=0


PÓDESE DESCARGAR O PLIEGO-TIPO NO SEGUINTE ENLACE: 

Pliego-reforma vestiarios e aseos de público no campo de futbol de Reboredo
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf)SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf 17287 Kb

ANUNCIO ADXUDICACIÓN : ESTRADA LOCAL DO AMENAL A LÍMITE CONCELLO DE TOURO (PEREIRA) E OUTRO

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 59.856,89.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 19/05/2015.
ADXUDICATARIO: COSMALCA, SL
DOMICILIO: Vilaboa, nº 27- ARCA (O PINO)
IMPORTE: 49.468,50.-€+ 10.388,39.-€(IVE)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA: ESTRADA LOCAL DE TORRE A LÍMITE CONCELLO DE TOURO (SAN BREIXO) E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade.
ORZAMENTO  BASE DE LICITACIÓN: 84.495,32.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno Local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 19/05/2015.
ADXUDICATARIO: COSMALCA SL.
DOMICILIO: Vilaboa, nº 27- ARCA (O PINO)
IMPORTE: 69.004,40.-€+14.490,92.-€ (IVE)


ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA: ESTRADA LOCAL DE MARQUIÑO-LÍMITE CON ARZÚA (OINS) (MEDÍN) E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 73.600,00.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 19/05/2015.
ADXUDICATARIO: COSMALCA SL
DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)
IMPORTE: 60.826,45.--€+12.773,55.-€ (IVE)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA :ESTRADA LOCAL DE TARROEIRA-BUGALLEIRA POR RABALES (GONZAR) E OUTROS

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Negociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 58.313,03.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 19/05/2015
ADXUDICATARIO: COSMALCA SL
DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)
IMPORTE: 48.129,59.-€+10.120,44.-€ IVE)

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRA: LOCAL SOCIOCULTURAL EN SANTISO, PARROQUIA DE CASTROFEITO

TRAMITACIÓN : ordinaria.
PROCEDEMENTO: negociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 226.742,86.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 14/04/2015.
ADXUDICATARIO: Luis Taboada S.L.
DOMICILIO: Castelao, nº 1- Baixo, Vila de Cruces (PONTEVEDRA)
IMPORTE: 187.390,79+39.352,07.-€ (IVE)

SERVIZO AXUDA NO FOGAR

A MESA DE CONTRATACIÓN REUNIRASE O DIA 27 DE ABRIL AS 13:30 PARA APERTURA DOS SOBRES B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA, REFERENTE O CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

CONTRATO AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE AXUDA NO FOGAR

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Axuda noPREGOS PREGOS Fogar
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 12,50 euros /hora (sen IVE) ata o limite de 80.000 euros ( sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; Dna Mercedes Vazquez Rodeiro  concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal
11.- PREGOS
Ver arquivo adxunto


Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (SKMBT_C28015022010380.pdf)SKMBT_C28015022010380.pdf 4103 Kb
Estás en Efforts Contractor Profile

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information