Contractor Profile


In order to ensure transparency and public access to information regarding the contractual activity of the Council of O Pino, it becomes available to all stakeholders present profile of contracting, in accordance with the provisions of Law 30/2007 of Public Sector contracts.


CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra: ESTRADA LOCAL DE PEDROUZO A BAMA
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 65.291,58 € (Valor estimado = 53.959,98 € - IVE = 11.331,60 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN - Casa Consitorial - Rúa do Concello - Pedrouzo, Arca .- TL 981 511002 - Fax 981 511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO LICITADOR - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
Oferta - 65.000 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Importe - 65.000 €

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS POS 2013 - PROCEDEMENTO NEGOCIADOENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Realización da obra: Estrada Local Bugalleira a Pumar (Gonzar) e outro
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado
ORZAMENTO DE LICITACIÓN - 77.236,87 € (Valor estimado = 63.832,12 € - IVE = 13.404,75 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN - Casa Consistorial - Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - TL 981 511002 - Fax 981 511123
PRAZO DE PRESENTACIÓN - 8 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO CONTRATISTA - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
Oferta - 76.800 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Oferta: 76.800 €

 

CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS

CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Servizo de limpeza de edificios municipais
3.- TRAMITACIÓN - Procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación
4.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN -
IMPORTE TOTAL - 77.793,08 € ANUAIS
VALOR ESTIMADO - 64.291,80 € ANUAIS
IVE - 13.501,28 € ANUAIS
5.- GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN -
A) Entidade - Concello de O Pino - Casa Consistorial
B) Enderezo - Rúa do Concello s/n - Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino
C) Teléfono: 981 511002 - Fax 981 511123
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA
A) CLASIFICACIÓN - Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría A
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
Plan de Seguridade e Saúde . Melloras na prestación do servizo -. Prezo ofertado - Seguro de responsabilidade civil .- Plan de prestación do servizo
9.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PARTICIPACIÓN
A) Data límite de presentación - 15 días a contar dende o último anuncio publicado
B) Documentación a presentar - a especificada no prego de cláusulas administrativas
C) Lugar de presentación - Secretaría do Concello
10.- APERTURA DE OFERTAS - 2ª día hábil seguinte á finalización do prazo
11.- MESA DE CONTRATACIÓN -
Presidente - Manuel Taboada Vigo (alcalde)
Secretaria e vogal - Ana Otero Ferreiro - (Secretaria-Interventora)
Vogais - Pablo Martín Fernández Castro (arquitecto) Manuel Canabal Ferro (concelleiro) Enrique Castro Suárez (concelleiro) Mercedes Vázquez Rodeiro (concelleira)
12.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - DATA 27/05/2013
CANDIDATO - PULMAR DEZA SL
OFERTA : 71.000 €
13.- ADXUDICACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - DATA 07/06/2013
ADXUDICATARIO - PULMAR DEZA SL
OFERTA - 71.000 €

CONTRATO DE OBRA: REFORMA DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO EN SANTISO E OUTROS LUGARES

CONTRATO DE OBRA - PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

CONTRATO DE OBRA - MELLORA CAPA DE RODAXE RÚAS DAS CORTICEIRAS

CONTRATO DE OBRA - PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE SERVIZOS

Contrato de servizo de xestión, montaxe e organización da festa dos maiores 2012

Contrato de servizos - Procedemento Negociado

CONTRATO DE SERVIZO DE MANTEMENTO DO ALUMEADO PÚBLICO

Procedemento Negociado sen publicidade

CONTRATO DE OBRA POS 2012

CONSTRUCCIÓN DE BEIRARRÚAS E APARCAMENTOS EN RÚA DA FONTE E OUTRO

CONTRATO OBRA POS 2012

ESTRADA LOCAL DE QUINTÁS A CAROLLIÑO (BUDIÑO) E OUTROS
Estás en Efforts Contractor Profile

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information