ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


CONTRATO DE SERVIZOS SEGUROS PARA O CONCELLO DE O PINO. CS 2.2018

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO DE SEGUROS PARA O CONCELLO DE O PINO
PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 10 DÍAS HÁBILES
3 LOTES
LOTE 1: SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL
LOTE 2: SEGURO MULTIRRISCO DE INMOBLES E PATRIMONIO
LOTE 3: SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVOS

CONTRATO DE SERVIZOS DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E ROZA DE PISTAS MUNICIPAIS. EXPTE CS 1.2018

Anuncio de licitación no Perfil del Contratante

_

_

Na Xunta de Goberno Local de data 29 de maio de 2018 foi aprobado o expediente de contratación do SERVIZO DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E ROZA DE PISTAS MUNICIPAIS. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº CS 1.2018, polo procedemento aberto simplificado así como os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares e de prescricións técnicas particulares que han de rexer a contratación, e servirán de base á licitación.

_

1. PODER ADXUDICADOR:


1.1.- Nome: Concello de O Pino

1.2.- Código de Identificación Fiscal: P1506700B

1.3.- Dirección: Rúa do Concello s/n

1.4.- Localidade: O Pino (A Coruña)

1.5.- Código Postal: 15.821

1.6.- Código NUTS: ES111

1.7.- Teléfono: 981 511002

1.8.- Fax: 981 511123

1.9.- Sede electrónica: https://sede.opino.gal/es/

1.10 Perfil do Contratante: http://www.concellodeopino.com

_

2. ACCESO AOS PREGOS DE CONTRATACIÓN:


Poderanse consultar no perfil do contratante do Concello de O Pino, podendo acceder ao mesmo a través da dirección: http://www.concellodeopino.com.

3. TIPO DE PODER ADXUDICADOR E PRINCIPAL ACTIVIDADE EXERCIDA:

3.1.- Tipo: Administración Pública

3.2.- Actividade Principal: Administración Local.


4. CÓDIGO NUTS DEL LUGAR PRINCIPAL DE ENTREGA OU DE EXECUCIÓN:

ES111

5. DESCRICIÓN DA LICITACIÓN: NATUREZA E ALCANCE DOS SERVIZOS:

SERVIZO DE CONSERVACIÓN, MANTEMENTO E ROZA DE PISTAS MUNICIPAIS. EXPEDIENTE CONTRATACIÓN Nº CS 1.2018

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: 50.625,00 euros

IVE: 10.631,25 euros

IMPORTE TOTAL DO CONTRATO: 61.256,25 euros

6.- CÓDIGO CPV:

77312000-0 servizo de desbroce

77312100-1 servizo de eliminación de maleza.

7.- PROHIBICIÓN DE VARIANTES:

Non se admitirán variantes.

8.- DURACIÓN DO CONTRATO:

DURACIÓN: 3 MESES

9.- TIPO DE PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN:

Procedemento aberto simplificado

10.- CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

PREZO

MELLORAS CUANTIFICABLES

11. PRAZO PARA A RECEPCIÓN DE OFERTAS:

15 días naturais contados a partires do día seguinte da publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante.

12. DIRECCIÓN Á QUE DEBERÁN TRANSMITIRSE AS OFERTAS OU SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN

As ofertas presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de O Pino, sito na Rúa do Concello s/n.- 15821.- O PINO, en horario de atención ao público, de 08.30 h a 14.00 h.

13.- DATA, HORA E LUGAR DE APERTURA DAS OFERTAS

Data: 18 de xuño de 2018

Hora: 12.30 h

Lugar: Salón de Plenos do Concello de O Pino

En O Pino, a 1 de xuño de 2018


O ALCALDE- PRESIDENTE,


RELACIÓN DE ADMITIDOS PARA COBERTURA DE DÚAS PRAZAS DE PEÓN DA CONSTRUCIÓN

Finalizado o prazo de presentación de instancias para tomar parte no proceso selectivo para a cobertura de dúas prazas de persoal laboral temporal de peóns da construcción, publicamos a lista de admitidos/excluídos:

ADMITIDOS/AS

APELIDOS, NOME e DNI

BOTANA NAVEIRO MANUEL, 33227739F

SANDÁ CODESIDO JOSÉ, 76512415V

PUGA ÁLVAREZ JESÚS, 73219Q

EXCLUÍDOS/AS

Non hai ningún excluído.

“A presente lista queda condicionada a que os aspirantes acheguen a documentación pendente de entregar coa solicitude, tal como reflicten na mesma, o día do exáme”. O exáme queda fixado para o 24 de maio de 2018 ás 10:00 horas na Casa do Concello, no Salón de Plenos.

En O Pino, a 23 de maio de 2018

Pódese consultar a publicación tamén no documento adjunto
Adjuntos:
ArchivoDescripciónTamaño
Descargar este adjunto (20180523_Lista admitidos _signed.pdf)20180523_Lista admitidos _signed.pdf 481 Kb

Estás en Gestiones Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information