Axudas e Subvencións

CONVOCATORIA E BASES PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS A UNIVERSITARIOS/AS NO CURSO 2017/2018

O PRAZO REMATA O VINDEIRO 10 DE XULLO

XÚNTASE AS BASES REGULADORAS

Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (bases becas universitarios_signed.pdf)bases becas universitarios_signed.pdf 523 Kb

SUBVENCIÓNS A ENTIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS E PATRIMONIO HISTÓRICO

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O VINDEIRO 11 DE XULLO

Xúntase bases e modelos de solicitude:

Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (bases cultura, deporte e patrimonio_signed.pdf)bases cultura, deporte e patrimonio_signed.pdf 261 Kb
Descargar este adjunto (Modelos solicitude.pdf)Modelos solicitude.pdf 751 Kb

SUBVENCIÓNS DA DEPUTACIÓN PARA ACTIVIDADES E INVESTIMENTOS CULTURAIS REALIZADAS POR ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO

A Deputación da Coruña concede subvencións para a realización de actividades e investimentos culturais ás entidades sen ánimo de lucro, con domicilio fiscal na provincia da Coruña

Beneficiarios:

 • Entidades de natureza cultural
 • Entidades de natureza vecinal
 • Entidades de natureza socioeducativa
 • Entidades de natureza social/asistencial
 • Corais, bandas de música populares en entidades de música e baile tradicional galego

Tramitación solicitude: As solicitudes presentaranse de xeito telemático na sede electrónica da Deputación da Coruña, a través da plataforma electrónica da Deputación (SUBteL)

Para poder tramitar a solicitude a entidade deberá dispoñer dun único enderezo electrónico de contacto durante toda a tramitación do expediente, así como de certificado dixital ou DNI electrónico quen ocupe a presidencia e secretaría da entidade. Para rexistrarse na sede electrónica da Deputación entrar no enlace: https://www.dicoruna.es/dicoruna-subtel/acceso/login

Prazo de solicitude: Dende o 4 de abril ata as 14:00 horas do 27 de abril de 2018.

Contía subvención: Para as seguintes entidades a subvención será de ata o 80% do orzamento de gastos subvencionable, oscilando entre un mínimo de 1.000 € e un máximo que varía en función da modalidade:

Entidades culturais: 30.000 €

Entidades veciñais: 10.000 €

Entidades socioeducativas: 10.000 €

Entidades sociais/asistenciais: 20.000 €

Para corais, bandas de música populares en entidades de música e baile tradicional galego, a subvención será de:

 • Actividades: Axudas de entre 1.000 € e 30.000 €
 • Investimentos: Axudas de entre 1.000 € e 15.000 €


En arquivos adxuntos, poderá obter información sobre as bases reguladoras xerais e específicas das convocatorias:CHARLA INFORMATIVA AXUDAS PARA REHABILITACIÓN DE VIVENDAS

O vindeiro xoves 5 de abril, no Centro Sociocultural Luis Seoane de Arca ás 11:30 horas, realizarase unha charla informativa, impartida por técnicos da Xunta de Galicia, na que explicarán as axudas vixentes para a rehabilitación de vivendas. Esta charla está dirixida ás persoas interesadas pertencentes aos concellos de Arzúa, Boimorto, Touro e O Pino.

alt


SUBVENCIÓNS INSTALACIÓN DE ASCENSORES

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca subvencións para a instalación de ascensores , de elevadorres, de salvaescaleiras e demais dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencias colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares.

Beneficiarios: Comunidades de persoas propietarias, as persoas físicas propietarias únicas de edificios de vivendas, as persoas físicas propietarias dun dúplex nun edificio de tipoloxía residencial colectiva e as persoas físicas propietarias dunha vivenda unifamiliar.

Contía:

Edificacións e vivendas sitas en ámbitos históricos e dos Camiños de Santiago:

 • Vivendas unifamiliares e dúplex: 60% do gasto subvencionables ata un máximo de 4.500 euros.
 • Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas igual ou inferior a 8: 60% do gasto subvencionable, se que poida exceder os 35.000 euros.
 • Edificios de tipoloxía residencial colectira cun número de vivendas superior a 8: 60% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 28.000 euros.

Edificacións e vivendas que non estean situadas en ámbitos históricos e dos Camiños de Santiago:

 • Vivendas unifamiliares e dúplex: 60% do gasto subvencionable ata un máximo de 2.500 euros.
 • Edificios de tipoloxía residencial colectiva cun número de vivendas igual ou inferior a 8: 60% do gasto subvencionable, se que poida exceder os 25.000 euros.
 • Edificios de tipoloxía residencial colectira cun número de vivendas superior a 8: 60% do gasto subvencionable, sen que poida exceder os 18.000 euros.

En todo caso, si a instalación é dun salvaescaleira de cadeira a contía será dun 60% do gasto subvencionable, ata un máximo de 1.000 euros e si se trata da instalación de salvaescaleiras de plataforma, ata un máximo de 2.000 euros.

Prazo de solicitude: Ata o 30 de maio de 2018 ou, en todo caso, no momento do esgotamento do crédito. As solicitudes realizaranse electrónicamente, agás as persoas físicas que as poderán presentar en formato papel.


Máis información en arquivo adxunto


Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (Convocatoria ascensores.pdf)Convocatoria ascensores.pdf 949 Kb

SUBVENCIÓNS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS SITUADAS NOS CAMIÑOS DE SANTIAGO

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda publicou a convocatoria para solicitar a subvención para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas que estén situadas nas parroquias polas que pasa o Camiño de Santiago.

Beneficiarios: Comunidades de persoas propietarias, agrupacións de comunidades de persoas propietarias e as persoas físicas propietarias únicas de edificios ou de vivendas.

Contía da subvención: O importe máximo da axuda será de 15.000 euros por vivenda, dos que 11.000 euros serán de financiamento estatal e non poderán superar máis do 35% do custo subvencionable, e 4.000 euros de axuda autonómica co límite do 10% do custo subvencionable da actuación reflectida na cualificación definitiva.

Prazo de solicitude: Ata o 31 de outubro de 2018. Só as persoas físicas poderán presentar a solicitude por vía electrónica ou en formato papel, os demais solicitantes deberán presentala electrónicamente.

Para poder solicitar a subvención, os solicitantes deberán estar en posesión da RESOLUCIÓN DE CUALIFICACIÓN DEFINITIVA concedida polo Instituto Galego de Vivenda e Solo antes do remate do prazo de solicitude.

Os/as solicitantes que non posúan a Cualificación Definitiva, para obtela primeiro deberán seguir os seguintes pasos:

1º.-Solicitar a Cualificación Provisional sempre que as obras non estean rematadas. Unha vez obtida a Cualificación Provisional o seguinte paso é,

2º.- Solicitar a Cualificación Definitiva, no prazo dun mes dende o remate das obras, e sempre antes do cumprimento do prazo máximo de execución fixado na resolución de cualificación provisional.

3º.- Solicitar a axuda, sempre que conte coa resolución de cualificación definitiva antes do 31 de outubro de 2018 (data na que remata o prazo para solicitar a axuda).

Máis información en documentos adxuntos:

AXUDAS DO IGAPE-PROGRAMA GALICIA RURAL EMPRENDE

O Instituto Galego de Promoción Económica (Xunta de Galicia), concede subvenciós a fondo perdido a proxectos en réxime de concorrencia competitiva para a creación de emprego nas zonas rurais mediante axudas á primeira implantación e desenvolvemento de novas actividades económicas non agrarias viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, sostenibilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. Enlace

BENEFICIARIOS:

a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación. A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) e ter a cualificación de explotación agraria prioritaria no momento da solicitude da axuda. Para estes efectos, considerarase que forman parte da unidade familiar dunha explotación os familiares da persoa titular ata o terceiro grao de consanguinidade ou afinidade que estean empadroados no domicilio familiar vinculado á explotación.

b) As microempresa e pequenas empresas de nova creación ou que inicien unha actividade distinta á que tiña no momento da solicitude da axuda.

c) As persoas físicas que residan nunha zona rural e que creen unha nova empresa ou que inicien unha actividade distinta á que tiña no momento da solicitude da axuda.

SECTORES INCENTIVABLES:

Con carácter xeral serán subvencionables as seguintes actividades:

a) Obradoiros e fábricas destinados á produción de bens e materiais. Non obstante o anterior, os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.

b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE).

c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos, ...).

d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidade, granxas-escola...).

e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.

f) Artesanía e actividades artesanais.

g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TICs), innovación tecnolóxica e comercio electrónico

h) Actividades nos sectores da enxeñería, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, contabilidade, veterinaria.

i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.

j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniais senlleiras (pazos, muíños, patrimonio industrial, pallozas, faros?) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusións con outras gastronomías do mundo.

Non se considera que existe nova actividade se a persoa física ou calquera dos socios dunha peme desenvolvese a mesma actividade por conta propia nos 12 meses anteriores á data da solicitude de axuda.

CONTÍA DAS AXUDAS:

A axuda consistirá nunha prima cuxa contía básica establécese en 20.000 euros, e que poderá incrementarse ata un máximo de 70.000 euros nas seguintes situacións:

a) De acordo ao seguinte rango de gasto e investimento admisible:

1º De 20.000 a 30.000 : incremento sobre a prima básica de 12.500 euros.
2º De 30.001 a 40.000 : incremento sobre a prima básica de 17.500 euros
3º De 40.001 a 60.000 : incremento sobre a prima básica de 25.000 euros
4º De 60.001 a 80.000 : incremento sobre a prima básica de 31.500 euros
5º De 80.001 a 100.000 : incremento sobre a prima básica de 40.500 euros
6º Maior de 100.000 : incremento sobre a prima básica de 45.000 euros

b) Creación de emprego indefinido (mínimo 1 emprego UTA). A creación de emprego debe ser adicional, ademais da man de obra correspondente ao beneficiario da axuda: 20.000 euros.

c) Ubicación nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións específicas relacionadas no anexo VII das bases reguladoras: 5.000 euros.

PRAZO DE SOLICITUDES: Ata o 26 de marzo.

Máis información: EnlaceSUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA PARA A RENOVACIÓN DE CUBERTAS CON TELLA CERÁMICA E REHABILITACIÓN CON GRANITO DAS FACHADAS

A Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia concede subvención ás persoas físicas ou as comunidades de propietarios para renovación de cubertas con tella cerámica e rehabilitación con granito das fachadas, sempre que a actuación se realice en vivendas ou edificios de vivenda colectiva da súa titularidade.

No caso de renovación de cubertas con tella cerámica, a contía da axuda será do 40% dos custos totais subvencionables, máximo de 55 € por m2 de cuberta.

No caso de rehabilitación con granito das fachadas, será tamén do 40% dos custos subvencionables cun máximo de 12.000 € por vivenda unifamiliar illada e 40.000 € por edificio de vivendas en bloque.

Tramitación da solicitude: As solicitudes deberán cumprimentarse e validarse a través da páxina web: https://appsdxem.xunta.gal/renovetella/web/acceso.php no caso de solicitar para renovación de cubertas con tella cerámica, ou ben, https://appsdxem.xunta.gal/renovegranito no caso de solicitar para rehabilitación con granito das fachadas.

Unha vez validada a solicitude, a aplicación informática reflectirá o estado de “Reservada”, indicando o prazo de cinco días hábiles para a súa presentación.

As persoas físicas, si non disponen de DNI electrónico ou certificado dixital poderán enviala solicitude en soporte papel (sempre que estén validadas na aplicación)

As comunicades de propietarios será obrigatorio a súa presentación por vía electrónica.

Máis información no teléfono da Consellería de Economía, Emprego e Industria: 981 95 70 92.

Auncios das convocatorias en documentos adxuntos


SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA PARA REMATE DE FACHADAS E CUBERTAS, REHABILITACIÓN E RECONSTRUCIÓN DE VIVENDAS

O requisito para acollerse a estas axudas é estar en posesión da resolución de cualificación definitiva outorgada, no seu día, polo Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

Para + información ver arquivos adxuntos:


CONVOCATORIA BECAS UNIVERSITARIASAdxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (BASES_BECAS_UNIVERSITARIOS.pdf)BASES BECAS UNIVERSITARIOS 352 Kb
Estás en Novas Axudas e Subvencións

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information