Contrato de servizo de xestión, montaxe e organización da festa dos maiores 2012

Contrato de servizos - Procedemento Negociado
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino

2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa dos Maiores 2012

3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación. Tramitación ordinaria

4.- TIPO DE LICITACIÓN - 34.000 €
Valor estimado = 31.482 €
Ive = 2.518,56 €

5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva (5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE)

6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP - DOGA e perfil de contratante)

8.- APERTURA DE PLICAS - 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións

9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Dirección; Pedrouzo, Arca 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123 - Perfil de contratante; concellodeopino.com

10.- MESA DE CONTRATACIÓN - Manuel Taboada Vigo (Presidente) - Ana Otero Ferreiro (Secretaria -Interventora en calidade de vogal) - Pablo Martín Fernández Castro (Arquitecto en calidade de secretario e vogal) - Carmen Francos García (concelleira de Servizos Sociais en calidade de vogal) - Enrique Castro Suárez (concelleiro da Corporación en calidade de vogal)

11.- APERTURA DE PLICAS - 10-07-2012 ás trece horas

12.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: Xunta de Goberno Local de data 10/07/2012
LICITADOR - JAIME TOXO ESPIÑEIRA
PLICA - 34.000,56 €

13.- ADXUDICACIÓN - Xunta de Goberno Local de data 13/07/2012
ADXUDICATARIO - JAIME TOXO ESPIÑEIRA
Orzamento - 34.000,56 €
Estás en Xestións Contratación Contrato de servizo de xestión, montaxe e organización da festa dos maiores 2012

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information