ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


SERVIZO DE MANTEMENTO DE ZONAS VERDES

Anuncio de adxudicación e  formalización de contrato de servizo de mantemento de Zonas Verdes.

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: Servizo

b. Descrición: “Servizo de  mantemento de zonas verdes”

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3/ 77320000-9

     d. Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación ás seguintes empresas:

   - Coregal, parques y jardines SL

   -Jardinería Arce SL

   - Aspas Emprego SL

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 35.000,00.-€.- euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 35.000,00..-€, Importe IVE: 7.350,00.-€. Importe total: 42.350,00.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 07/07/2017

b. Formalización do contrato: 18/07/2017

c. Adxudicatario: Coregal, Parques y Jardines SL  

  d. Importe de adxudicación. 34.895,00 euros , Importe IVE: 7.327,95.-€. Importe   total: 42.222,95.-€.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica, plan  de prestación do servizo e melloras.

SERVIZO DE CONSERVACION, MANTEMENTO E VIXIANCIA DO CPI CAMIÑO DE SANTIAGO

 Anuncio de adxudicación e  formalización de contrato de servizo de conservación, mantemento e vixiancia do CPI Camiño de Santiago.

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: Servizo

b. Descrición: “Servizo de conservación e amntemento do CPI Camiño de Santiago”

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2/ 79714000-2/ 98341120-2 e 98341130

     d. Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación ás seguintes empresas:

   - Eulogio Viñal, Obras y construcciones SA

   -Servicios, Obras y Limpiezas SA

   - Gallega de cimentación y estructuras SL

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 26.258,05.- euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 26.258,05.-€, Importe IVE: 5.514,21.-€. Importe total: 31.772,26.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 07/07/2017

b. Formalización do contrato: 18/07/2017

c. Adxudicatario: Servicios, Obras  y Limpiezas SA  

  d. Importe de adxudicación. 24.896,48 euros , Importe IVE: 5.228,26.-€. Importe   total: 30.124,74.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e programa de traballo e de mantemento das instalación.

ADXUDICACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRACIÓN E MANTEMENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS MEDIANTE A MODALIDADE DE RENTING

 Anuncio de adxudicación e formalización de contrato de subministración e mantemento de fotocopiadoras e impresoras para o Concello de O Pino na modalidade de renting.

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: subministración (renting)

b. Descrición: “ subministración e mantemento de fotocopiadoras e impresoras para o Concello de O Pino na modalidade de rentig”

     c. Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación as seguintes empresas:

       - Grupo Solitium

       - Documentación e Imagen del Noroeste

      - Fornecementos galegos SL

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 12.000,00..- euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 12.000,00.-€, Importe IVE: 2.520,00.-€. Importe total: 14.520,00.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 04/04/2017

b. Formalización do contrato: 08/05/2017

c. adxudicatario: FORNECEMENTOS GALEGOS  SL

  d. Importe de adxudicación. 11.322,00 euros , Importe IVE: 2.377,62.-€. Importe   total: 13.699,62.-€.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e puntuación respecto ós equipamentos ofertados , plan de instalación e mantemento de equipos,  e tempo de entrega.


 

LICITACIÓN PARA CONTRATAR O SUBMINISTRO DE EQUIPOS E MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA NO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE O PINO, CON CARGO Á SUBVENCIÓN PARA PROXECTOS DE EQUIPAMENTOS TÉRMICOS DE BIOMASA PARA O ANO 2017 DO INEGA


ESTE PROXECTO ESTÁ FINANCIADO POR O INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA (INEGA) DA CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA DA XUNTA DE GALICIA, COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA FERDER GALICIA 2014-2020.

                                 

ANUNCIO DE ADXUDICACION E FORMALIZACIÓN DE CONTRATO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS: REFORMA DE VESTIARIOS E CUBERTA DE CANTINA EN CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO

1. Entidade adxudicataria:

a. Organismo: Concello de O Pino

b. Dependencia que tramita o expediente: Secretaría  

     c. Dirección de Internet do perfil do contratante: www.concellodeopino.com

 2. Obxecto do contrato:

a. Tipo: Obra

b. Descrición: “Reforma de vestiarios e cuberta de cantina en campo de fútbol de Reboredo”

c. CPV (Referencia de Nomenclatura): 45212290-5

     d. Medio de publicación do anuncio de licitación: publicación de anuncio en prensa.

 3. Tramitación e procedemento:

a. Tramitación: ordinaria

     b. Procedemento: negociado sen publicidade.

 4. Valor estimado do contrato: 56.818,18 euros.

5. Presuposto base de licitación: Presuposto base de licitación: 56.818,18.-€, Importe IVE: 11.931,82.-€. Importe total: 68.750,00.-€

6. Formalización do contrato:

a. Data de adxudicación: 07/07/2017

b. Formalización do contrato: 19/07/2017

c. Contratista: TABOADA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL

  d. Importe de adxudicación. 56.107,95 euros , Importe IVE: 11.782,67.-€. Importe   total: 67.890,62.

    e. Ventaxas da oferta adxudicataria: Oferta económica e puntuación respecto ao   programa de traballo , plan de control de calidade e reducción de prazos.

LICITACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

ANÚLASE ESTA LICITACIÓN

ANUNCIO ADXUDICACION OBRAS PAS 2015

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A TANATORIO DE ARCA”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 57.033,53.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: Cosmalca SL

DOMICILIO: Vilaboa nº 27- ARCA (O PINO)

IMPORTE ADXUDICACIÓN:56.000,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A LOCAL SOCIAL DE BUDIÑO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 38.316,62.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: OVIGA SL SL

DOMICILIO: Parque empresarial de Sigüeiro- Parcela 56 A- 15688 OROSO

IMPORTE ADXUDICACIÓN:37.420,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACCESO PEONIL A IGREXA E CEMITERIO DE PEREIRA”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 35.103,87.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 28/09/2016

ADXUDICATARIO: OVIGA SL SL

DOMICILIO: Parque empresarial de Sigüeiro- Parcela 56 A- 15688 OROSO

IMPORTE ADXUDICACIÓN:37.420,00 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ ACONDICIONAMENTO EXTERIOR EN LOCAL SOCIOCULTURAL DE SANTISO, PARROQUIA DE CASTROFEITO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 87.970,36.-€ ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 87.266,60 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE BIOSALUDABLE EN BUDIÑO E OUTROS”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  43.486,63 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 42.182,03 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE INFANTIL EN CASTROFEITO”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  60.276,72 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.468,41 (IVE engadido)

 

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN DA OBRA “ PARQUE INFANTIL EN PRAZA DE FORCAREY”

TRAMITACIÓN: Ordinaria

PROCEDEMENTO: Negociado

ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:  60.276,72 ( IVE ENGADIDO)

ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno Local

DATA DE ADXUDICACIÓN: 29/09/2016

ADXUDICATARIO: LUIS TABOADA  SL

DOMICILIO: c/ Castelao nº 1- baixo, VILA DE CRUCES (PONTEVEDRA)

IMPORTE ADXUDICACIÓN: 58.468,41 (IVE engadido)

 

 

 

 

 

Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information