ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

CONTRATO DE SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA.- Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO.- Contrato de servizo de rozas de pistas
3.-TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO.- Procedemento negociado sen publicidade
4.-TIPO DE LICITACIÓN- 53.361 EUROS
Valor estimado: 44.100 euros
IVE: 9261 euros
5.- GARANTIAS ESIXIDAS: Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN: Non se esixe
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS- Na casa consistoria no prazo de cinco días hábiles a contar dende a recepción da invitación
8. MESA DE CONTRATACIÓN: Non
9. DATOS DA ENTIDADE ADXUDICATARIA: Concello de O Pino, Pedrouzo, Arca 15821 O Pino- Teléfono 981511002- Fax 981511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 19/06/2014
LICITADOR .- ALCOMTE GALICIA SL
OFERTA PRESENTADA: 39.690 € ( SEN IVE)
11.- ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
ADXUDICATARIO - ALCOMTE GALICIA, SL
IMPORTE: 39.690 € ( SEN IVE)

CONTRATO DE OBRAS POS 2014

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Estrada Local en Gradamil e outros
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:79.108,11EUROS ( Valor estimado : 65.378,60 euros, IVE: 13.729,51 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 05/06/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/06/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 65.206,61 € ( SEN IVE)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
Adxudicatario -  COSMALCA , SL
Oferta 78.900€ ( IVE incluido)

CONTRATO OBRAS POS 2014

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Realización de obra: Estrada Local de N-547 a DP 6601 ( O Pino ) e outros
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade
ORZAMENTO DE LICITACIÓN:72.212,80 EUROS ( Valor estimado : 59.000 euros, IVE: 12.232,80 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 8días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 05/06/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/06/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta -59.504,13 € ( SEN IVE)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
Adxudicatario - COSMALCA , SL
Oferta 72.000 €

CONTRATO OBRAS POS 2014

ENTIDADE ADXUDICATARIA: Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO: Realización de obra : Estrada Local  de N-547 ( Santa Irene ) a Astrar ( Arca ) e outros
TRAMITACIÓN: Procedemento negociado sen publicidade
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consistorial - Rúa do Concello , Pedrouzo, Arca- TL 981511001- Fax 981511223
PRAZO DE PRESENTACIÓN .- 8 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 05/06/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 13/06/2014
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 58.925,62 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/06/2014
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Oferta 71.300 €

OBRA" ACCESOS A VILARMEAO - VILAR (CERCEDA) E OUTROS

CONTRATO DE OBRA " ACCESOS A VILARMEAO- VILAR (CERDEDA) E OUTROS
ENTIDADE: CONCELLO DE O PINO
OBXECTO:Contrato de obra "Accesos a Vilarmeao-Vilar ( Cerceda) e outros
TRAMITACIÓN : Procedemento negociado sen publicidade por tramitación de urxencia
TIPO DE LICITACIÓN:66.827,68 euros
VALOR ESTIMADO: 55.229,49 euros
IVE: 11.598,19 euros
GARANTIAS: O 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE´
CLASIFICACIÓN: Non
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Casa Consistorial  de 9:00 - 14:00 .
MESA DE CONTRATACIÓN: Non
DATOS DA ENTIDADE ADXUDICATARIA:Concello de O Pino , sita en rúa do concello s/n 15821 Pedrouzo O Pino , tlf: 981511002 e fax:981511123
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN : A COSMALCA SL , por Xunta de Goberno de 11 de decembro de 2013
ADXUDICACIÓN : A COSMALCA SL , por Xunta de Goberno Local de 26 de decembro de 2013.

SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

CONTRATO DE SERVIZO DE ROZA DE PISTAS

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Contrato de servizo de roza de pistas
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento negociado sen publicidade
4.- TIPO DE LICITACIÓN - 53.361 €
Valor estimado 44.100 €
IVE - 9.261 €
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de licitación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN .- Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 10 días a contar dende a recepción da invitación
8.- MESA DE CONTRATACIÓN - NON
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: XUNTA DE GOBERNO LOCAL 01/07/2013
LICITADOR .- ALCOMTE GALICIA SL
OFERTA PRESENTADA: 47.190 €
11.- ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 05/07/2013
ADXUDICATARIO - ALCOMTE GALICIA, SL
IMPORTE: 47.190 €

SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN FESTA DO GALO 2013

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DO GALO 2013

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa do Galo 2013
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 32.407,41 (sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; D. José Manuel Carreira López concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal.
11. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: Xunta de Goberno Local do 30/07/2013
EMPRESA: Restaurante A Magdalena SL
IMPORTE: 32.407,41 euros ( IVE excluido)
12. ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 01/08/2013
EMPRESA: Restaurante A Magadalena SL
IMPORTE: 32.407,41 euros (IVE excluido)

SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa dos Maiores
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación - tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 31.428 € (SEN IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP e  no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS - 2º  día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Dirección Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
D. Manuel Taboada Vigo, Presidente
Dna Ana Otero Ferreiro, vogal
D. Pablo Martín Fernández Castro, secretario da mesa e vogal
D. Enrique Castro Suárez vogal
Dna Carmen Francos García, vogal
11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - 05/07/2013
LICITADOR - RESTAURANTE A MAGDALENA SL
OFERTA: 31.428 €
12.- ADXUDICACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 11/07/2013
ADXUDICATARIO - RESTAURANTE A MAGDALENA, SL
OFERTA 31.428 € (IVE 3.142,80)

CONTRATO DE OBRA POS 2013

CONTRATO DE OBRA POS 2013


 

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra: PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBERTA E PISTA DE PÁDEL EN LAMEIRO
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 89.052,25 € (Valor estimado = 73.596,90 € - IVE = 15.455,35 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN - Casa Consistorial Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - Tl 981 511002 - Fax 981 511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais a contar dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO CONTRATISTA - 14/05/2013
licitador - EXCAVACIONES OVIDIO, SL
Oferta - 87.900 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - EXCAVACIONES OVIDIO, SL
Oferta 87.900 €

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS - POS 2013


 

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra ESTRADA LOCAL DE IGREXA  SAN VERISIMO A SUSO E OUTRO
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 63.540,77 € (Valor estimado 52.513,03 € - IVE = 11.027,74 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN - Casa Consistorial  Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca  - O Pino  Tel 981511002 Fax 981511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais dende a recepción da documentación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 63.000,01 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Oferta - 63.000,01 €

Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information