ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN FESTA DO GALO 2013

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DO GALO 2013

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa do Galo 2013
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 32.407,41 (sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; D. José Manuel Carreira López concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal.
11. REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN: Xunta de Goberno Local do 30/07/2013
EMPRESA: Restaurante A Magdalena SL
IMPORTE: 32.407,41 euros ( IVE excluido)
12. ADXUDICACIÓN: Xunta de goberno local do 01/08/2013
EMPRESA: Restaurante A Magadalena SL
IMPORTE: 32.407,41 euros (IVE excluido)

SERVIZO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013

CONTRATO DE XESTIÓN, MONTAXE E ORGANIZACIÓN DA FESTA DOS MAIORES 2013
1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Xestión, montaxe e organización da Festa dos Maiores
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación - tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 31.428 € (SEN IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP e  no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS - 2º  día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino - Dirección Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino - Teléfono 981 511002 - Fax 981 511123
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
D. Manuel Taboada Vigo, Presidente
Dna Ana Otero Ferreiro, vogal
D. Pablo Martín Fernández Castro, secretario da mesa e vogal
D. Enrique Castro Suárez vogal
Dna Carmen Francos García, vogal
11.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - 05/07/2013
LICITADOR - RESTAURANTE A MAGDALENA SL
OFERTA: 31.428 €
12.- ADXUDICACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL 11/07/2013
ADXUDICATARIO - RESTAURANTE A MAGDALENA, SL
OFERTA 31.428 € (IVE 3.142,80)

CONTRATO DE OBRA POS 2013

CONTRATO DE OBRA POS 2013


 

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra: PISTA POLIDEPORTIVA DESCUBERTA E PISTA DE PÁDEL EN LAMEIRO
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 89.052,25 € (Valor estimado = 73.596,90 € - IVE = 15.455,35 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN - Casa Consistorial Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - Tl 981 511002 - Fax 981 511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais a contar dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO CONTRATISTA - 14/05/2013
licitador - EXCAVACIONES OVIDIO, SL
Oferta - 87.900 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - EXCAVACIONES OVIDIO, SL
Oferta 87.900 €

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS - POS 2013


 

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra ESTRADA LOCAL DE IGREXA  SAN VERISIMO A SUSO E OUTRO
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 63.540,77 € (Valor estimado 52.513,03 € - IVE = 11.027,74 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN - Casa Consistorial  Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca  - O Pino  Tel 981511002 Fax 981511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais dende a recepción da documentación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
oferta - 63.000,01 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Oferta - 63.000,01 €

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Execución da obra: ESTRADA LOCAL DE PEDROUZO A BAMA
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado sen Publicidade
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN - 65.291,58 € (Valor estimado = 53.959,98 € - IVE = 11.331,60 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN - Casa Consitorial - Rúa do Concello - Pedrouzo, Arca .- TL 981 511002 - Fax 981 511123
PRESENTACIÓN DE OFERTAS - 8 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO LICITADOR - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
Oferta - 65.000 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Importe - 65.000 €

CONTRATO DE OBRAS POS 2013

CONTRATO DE OBRAS POS 2013 - PROCEDEMENTO NEGOCIADOENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO - Realización da obra: Estrada Local Bugalleira a Pumar (Gonzar) e outro
TRAMITACIÓN - Procedemento Negociado
ORZAMENTO DE LICITACIÓN - 77.236,87 € (Valor estimado = 63.832,12 € - IVE = 13.404,75 €)
GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN - Casa Consistorial - Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca - TL 981 511002 - Fax 981 511123
PRAZO DE PRESENTACIÓN - 8 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 08/05/2013
REQUERIMENTO AO CONTRATISTA - 14/05/2013
Licitador - COSMALCA, SL
Oferta - 76.800 €
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 27/05/2013
Adxudicatario - COSMALCA, SL
Oferta: 76.800 €

 

CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS

CONTRATO DE SERVIZO DE LIMPEZA DE EDIFICIOS MUNICIPAIS

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Servizo de limpeza de edificios municipais
3.- TRAMITACIÓN - Procedemento aberto, oferta económicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación
4.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN -
IMPORTE TOTAL - 77.793,08 € ANUAIS
VALOR ESTIMADO - 64.291,80 € ANUAIS
IVE - 13.501,28 € ANUAIS
5.- GARANTÍA PROVISORIA - Non se esixe
6.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN -
A) Entidade - Concello de O Pino - Casa Consistorial
B) Enderezo - Rúa do Concello s/n - Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino
C) Teléfono: 981 511002 - Fax 981 511123
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA
A) CLASIFICACIÓN - Grupo U - Subgrupo 1 - Categoría A
8.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE OFERTAS
Plan de Seguridade e Saúde . Melloras na prestación do servizo -. Prezo ofertado - Seguro de responsabilidade civil .- Plan de prestación do servizo
9.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE PARTICIPACIÓN
A) Data límite de presentación - 15 días a contar dende o último anuncio publicado
B) Documentación a presentar - a especificada no prego de cláusulas administrativas
C) Lugar de presentación - Secretaría do Concello
10.- APERTURA DE OFERTAS - 2ª día hábil seguinte á finalización do prazo
11.- MESA DE CONTRATACIÓN -
Presidente - Manuel Taboada Vigo (alcalde)
Secretaria e vogal - Ana Otero Ferreiro - (Secretaria-Interventora)
Vogais - Pablo Martín Fernández Castro (arquitecto) Manuel Canabal Ferro (concelleiro) Enrique Castro Suárez (concelleiro) Mercedes Vázquez Rodeiro (concelleira)
12.- REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - DATA 27/05/2013
CANDIDATO - PULMAR DEZA SL
OFERTA : 71.000 €
13.- ADXUDICACIÓN
XUNTA DE GOBERNO LOCAL - DATA 07/06/2013
ADXUDICATARIO - PULMAR DEZA SL
OFERTA - 71.000 €

CONTRATO DE OBRA: REFORMA DE LUMINARIAS PARA AFORRO ENERXÉTICO EN SANTISO E OUTROS LUGARES

CONTRATO DE OBRA - PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

CONTRATO DE OBRA - MELLORA CAPA DE RODAXE RÚAS DAS CORTICEIRAS

CONTRATO DE OBRA - PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

CONTRATO DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE SERVIZOS
Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information