ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


SERVIZO AXUDA NO FOGAR

A MESA DE CONTRATACIÓN REUNIRASE O DIA 27 DE ABRIL AS 13:30 PARA APERTURA DOS SOBRES B: PROPOSICIÓN ECONÓMICA E DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA, REFERENTE O CONTRATO DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.

CONTRATO AXUDA NO FOGAR

CONTRATO DE AXUDA NO FOGAR

1.- ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino
2.- OBXECTO DO CONTRATO - Axuda noPREGOS PREGOS Fogar
3.- TRAMITACIÓN DO PROCEDEMENTO - Procedemento aberto, varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria
4.- TIPO DE LICITACIÓN - Valor estimado 12,50 euros /hora (sen IVE) ata o limite de 80.000 euros ( sen IVE)
5.- GARANTÍAS ESIXIDAS - Definitiva 5% do orzamento de adxudicación excluido o IVE
6.- CLASIFICACIÓN  - Non se esixe
7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS - Na Casa Consistorial no prazo de 15 días a contar dende o último anuncio publicado (publicaranse anuncios no BOP, no DOGA e no perfil de contratante)
8.- APERTURA DE PLICAS . 2º día hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de proposicións
9.- DATOS DA ENTIDADE ADXUDICADORA - Concello de O Pino. Dirección: Pedrouzo, Arca - 15821 O Pino. Teléfono 981 511002 - Fax 981511123 .-
10.- MESA DE CONTRATACIÓN:
O Alcalde do Concello en calidade de presidente da Mesa; A Secretaria-Interventora do Concello en calidade de vogal; O arquitecto municipal ou funcionario que o sustitúa en calidade de vogal e secretario da mesa; Dna Mercedes Vazquez Rodeiro  concelleiro da Corporación en calidade de vogal; D. Enrique Castro Suárez concelleiro da corporación en calidade de vogal
11.- PREGOS
Ver arquivo adxunto


Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (SKMBT_C28015022010380.pdf)SKMBT_C28015022010380.pdf 4103 Kb

CAMBIO DE ALUMEADO POR LUMINARIAS LED NAS PARROQUIAS DE : PASTOR, LARDEIROS , MEDIN E GONZAR

ENTIDADE ADXUDICATARIA.- Concello de O Pino
OBXECTO DO CONTRATO.- Cambio de alumeado por luminarias LED nas parroquias de : Pastor, Lardeiros , Medín e Gonzar
TRAMITACIÓN.- Procedemento negociado sen publicidade , por tramitación urxente
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 102.447,80 EUROS ( Valor estimado : 84.667,60  euros, IVE: 17.780,20 euros)
GARANTIA PROVISORIA: Non se esixe
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Casa Consitorial- Rúa do Concello, Pedrouzo, Arca TLF 981511002.- FAX: 981511123
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 4 días naturais dende a recepción da invitación
APERTURA DE PLICAS - XGL 29/10/2014
REQUERIMENTO DE DOCUMENTACIÓN - 17/12/2014
Licitador - ELECTRICIDADE CRUCEIRO SL
oferta - 102.245 € (  IVE INCLUIDO)
ADXUDICACIÓN - XUNTA DE GOBERNO LOCAL 26/12/2014
Adxudicatario -  ELETRICIDADE CRUCEIRO , SL
Oferta 102.245€ ( IVE incluido)

Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information