ContrataciónPERFIL DO CONTRATANTE


Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de O Pino, ponse a disposición de todos os interesados o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de Contratos do Sector Público.


COMPOSICIÓN MESA CONTRATACIÓN OBRA "REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO"

Presidente

D. Manuel Taboada Vigo (Alcalde-Presidente do Concello)

Vogais:

D. Oscar Pidre Mosquera (redactor do proxecto da obra)

D. Manuel Canabal Ferro (Concelleiro de Vías, Obras e Medio Ambiente)

Dª Mª del Carmen Antelo Lodeiro (Secretaria-Interventora do Concello)

Secretario:

D. Pablo Martín  Fernández Castro (Arquitecto Municipal)

REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PUBLICO NO CAMPO DE FUTBOL DE REBOREDO

ANUNCIO LICITACIÓN DA OBRA: REFORMA VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO.

 

A Xunta de Goberno Local,en sesión extraordinaria que tivo lugar no día da data,  acordou a contratación da obra “Reforma de vestiarios e aseos de público no Campo de Fútbol de Reboredo” mediante procedemento negociado con publicidade.

I. Obxeto do contrato: A execución da obra “REFORMA DE VESTIARIOS E ASEOS DE PÚBLICO NO CAMPO DE FÚTBOL DE REBOREDO”

II. Tipo de licitación: 263.527,58.- € (IVE engadido)

III. Dependencia onde estará de manifesto o expediente administrativo: Secretaría  do Concello de O Pino, Rúa do Concello, s/n. 15821. De luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

IV. Prego de Cláusulas administrativas que rexen o contrato: O Prego de Cláusulas Administrativas particulares para a adxudicación do presente contrato de obra, procedimiento negociado con publicidade foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 01/07/2015, e publicado no perfil do contratante: www.concellodeopino.com

V. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación do contrato, excluido o IVE.

VI. Lugar e prazo de presentación de proposicións: No rexistro Xeral do Concello de O Pino en horario de atención ó público, ou por calquera dos medios previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, no prazo de dez días contados dende o día seguinte á publicación do presente anuncio no BOP.

 

O Pino, a  17 de xullo de 2015.

O Alcalde,


PÓDESE DESCARGAR O PROXECTO NO SEGUINTE ENLACE:

https://www.dropbox.com/sh/yriohptbia1wodo/AADiwgCOsOkopHwz68WKisSPa?dl=0


PÓDESE DESCARGAR O PLIEGO-TIPO NO SEGUINTE ENLACE: 

Pliego-reforma vestiarios e aseos de público no campo de futbol de Reboredo
Adxuntos:
ArquivoDescriciónTamaño
Descargar este adjunto (SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf)SKMBT_C28015072308200 campo futbol.pdf 17287 Kb

ANUNCIO ADXUDICACIÓN : ESTRADA LOCAL DO AMENAL A LÍMITE CONCELLO DE TOURO (PEREIRA) E OUTRO

TRAMITACIÓN: Ordinaria.
PROCEDEMENTO: Neociado sen publicidade.
ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN: 59.856,89.-€
ÓRGANO DE ADXUDICACIÓN: Xunta de Goberno local.
DATA DE ADXUDICACIÓN: 19/05/2015.
ADXUDICATARIO: COSMALCA, SL
DOMICILIO: Vilaboa, nº 27- ARCA (O PINO)
IMPORTE: 49.468,50.-€+ 10.388,39.-€(IVE)

Estás en Xestións Contratación

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y ofrecerle una mejor experiencia en la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información. Para ver más información sobre las cookies haz clik aquí.

Aceptas las cookies de nuestra web.

EU Cookie Directive Module Information